زمان جاری : یکشنبه 24 تیر 1403 - 8:05 قبل از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 1710
نویسنده پیام
emeraldthunder آفلاین


ارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

بنام حق

100ﻟﻐﺖ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ

ﻭﺍﮊﮔﺎنی

واسه اینکه بیشتر کمک بشه من توضیحاتشونو انگلیسی گذاشم

aberration,

and Poland have not won a

.(World Cup since

abhor

)v.) to hate, detest (Because he

always wound up getting hit in

the head when he tried to play

cricket, Marcin began to abhor

.(the sport

acquiesce

)v.) to agree without protesting

(Though Mr. Pospieszny wanted

to stay outside and work in his

garage, when his wife told him

that he had better come in to

dinner, he acquiesced to her

(.demands

alacrity

)n.) eagerness, speed (For some

reason, Simon loved to help his

girlfriend whenever he could, so

when his girlfriend asked him to

set the table he did so with

alacrity(.

amiable

)adj.) friendly (An amiable fellow,

Neil got along with just about

(.everyone

appease

)v.) to calm, satisfy (When Jerry

cries, his mother gives him

chocolate to appease him(.

arcane

)adj.) obscure, secret, known only

by a few (The professor is an

expert in arcane Kashubian

(.literature

avarice

)n.) excessive greed (The

banker’s avarice led him to

amass an enormous personal

(.fortune

brazen

)adj.) excessively bold,


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:12
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh &
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 1 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

brusque

)adj.) short, abrupt, dismissive

(Simon’s brusque manner

sometimes offends his

(.colleagues

cajole

)v.) to urge, coax (Magda's

friends cajoled her into drinking

(.too much

callous

)adj.) harsh, cold, unfeeling (The

murderer’s callous lack of

(.remorse shocked the jury

candor

)n.) honesty, frankness (We were

surprised by the candor of the

politician’s speech because she is

(.usually rather evasive

chide

)v.) to voice disapproval (Hania

chided Gregory for his vulgar

(.habits and sloppy appearance

circumspect

)adj.) cautious (Though I

promised Marta’s father I would

bring her home promptly by

midnight, it would have been

more circumspect not to have

(.specified a time

clandestine

)adj.) secret (Announcing to her

boyfriend that she was going to

the library, Maria actually went to

meet George for a clandestine

(.liaison

coerce

)v.) to make somebody do

something by force or threat

(The court decided that David

Beckham did not have to honor

the contract because he had

been coerced into signing it(.

coherent

)adj.) logically consistent,

intelligible (William could not

figure out what Harold had seen

because he was too distraught

to deliver a coherent statement(.


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:13
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 2 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

(.

complacency

)n.) self-satisfied ignorance of

danger (Simon tried to shock his

friends out of their complacency

by painting a frightening picture

(.of what might happen to them

confidant

)n.) a person entrusted with

secrets (Shortly after we met, he

became my chief confidant(.

connive

)v.) to plot, scheme (She connived

to get me to give up my plans to

(.start up a new business

cumulative

)adj.) increasing, building upon

itself (The cumulative effect of

hours spent using the World

English website was a vast

improvement in his vocabulary

(.and general level of English

debase

)v.) to lower the quality or esteem

of something (The large raise

that he gave himself debased his

(.motives for running the charity

decry

)v.) to criticize openly (Andrzej

Lepper, the leader of the Polish

Self Defence party decried the

(.appaling state of Polish roads

deferential

)adj.) showing respect for

another’s authority (Donata is

always excessively deferential to

(.any kind of authority figure

demure

)adj.) quiet, modest, reserved

(Though everyone else at the

party was dancing and going

crazy, she remained demure(.

deride

)v.) to laugh at mockingly, scorn

(The native speaker often

derided the other teacher’s

(.accent

despot

)n.) one who has total power and

rules brutally (The despot issued

a death sentence for anyone

(.who disobeyed his laws

diligent

)adj.) showing care in doing

one’s work (The diligent

researcher made sure to double

(.check her measurements


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:15
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 3 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

elated

)adj.) overjoyed, thrilled (When he

found out he had won the

lottery, the postman was elated(.

eloquent

)adj.) expressive, articulate,

moving (The best man gave such

an eloquent speech that most

(.guests were crying

embezzle

)v.) to steal money by falsifying

records (The accountant was

fired for embezzling €10,000 of

(.the company’s funds

empathy

)n.) sensitivity to another’s

feelings as if they were one’s

own (I feel such empathy for my

(!dog when she’s upset so am I

enmity

)n.) ill will, hatred, hostility (John

and Scott have clearly not

forgiven each other, because the

enmity between them is obvious

(.to anyone in their presence

erudite

)adj.) learned (My English teacher

is such an erudite scholar that he

has translated some of the most

difficult and abstruse Old English

(.poetry

extol

)v.) to praise, revere (Kamila

extolled the virtues of a

vegetarian diet to her meat-

(.loving boyfriend

fabricate

)v.) to make up, invent (When I

arrived an hour late to class, I

fabricated some excuse about

my car breaking down on the

(.way to work

feral

)adj.) wild, savage (That beast

looks so feral that I would fear

(.being alone with it

flabbergasted

)adj.) astounded (Whenever I

read an Agatha Christie mystery

novel, I am always flabbergasted

when I learn the identity of the

(.murderer


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:17
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 4 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

elated

)adj.) overjoyed, thrilled (When he

found out he had won the

lottery, the postman was elated(.

eloquent

)adj.) expressive, articulate,

moving (The best man gave such

an eloquent speech that most

(.guests were crying

embezzle

)v.) to steal money by falsifying

records (The accountant was

fired for embezzling €10,000 of

(.the company’s funds

empathy

)n.) sensitivity to another’s

feelings as if they were one’s

own (I feel such empathy for my

(!dog when she’s upset so am I

enmity

)n.) ill will, hatred, hostility (John

and Scott have clearly not

forgiven each other, because the

enmity between them is obvious

(.to anyone in their presence

erudite

)adj.) learned (My English teacher

is such an erudite scholar that he

has translated some of the most

difficult and abstruse Old English

(.poetry

extol

)v.) to praise, revere (Kamila

extolled the virtues of a

vegetarian diet to her meat-

(.loving boyfriend

fabricate

)v.) to make up, invent (When I

arrived an hour late to class, I

fabricated some excuse about

my car breaking down on the

(.way to work

feral

)adj.) wild, savage (That beast

looks so feral that I would fear

(.being alone with it

flabbergasted

)adj.) astounded (Whenever I

read an Agatha Christie mystery

novel, I am always flabbergasted

when I learn the identity of the

(.murderer


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:17
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 5 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

forsake

)v.) to give up, renounce (I won't

forsake my conservative

(.principles

fractious

)adj.) troublesome or irritable

(Although the child insisted he

wasn’t tired, his fractious

behaviour - especially his

decision to crush his jam

sandwiches all over the floor -

convinced everyone present that

(.it was time to put him to bed

furtive

)adj.) secretive, sly (Claudia’s

placement of her drugs in her

sock drawer was not as furtive

as she thought, as the sock

drawer is the first place most

(.parents look

gluttony

)n.) overindulgence in food or

drink (Helen’s fried chicken tastes

so divine, I don’t know how

anyone can call gluttony a sin(.

gratuitous

)adj.) uncalled for, unwarranted

(Every evening the guy at the fish

and chip shop gives me a

gratuitous helping of vinegar(.

haughty

)adj.) disdainfully proud (The

superstar’s haughty dismissal of

her co-stars will backfire on her

(.someday

hypocrisy

)n.) pretending to believe what

one does not (Once the politician

began passing legislation that

contradicted his campaign

promises, his hypocrisy became

(.apparent

impeccable

)adj.) exemplary, flawless (If your

grades were as impeccable as

your brother’s, then you too

would receive a car for a

(.graduation present

impertinent

)adj.) rude, insolent (Most of your

comments are so impertinent

that I don’t wish to dignify them

(.with an answer

implacable

)adj.) incapable of being

appeased or mitigated (Watch

out: once you shun

Grandmother’s cooking, she is

totally implacable(.


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:19
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 6 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

impertinent

)adj.) rude, insolent (Most of your

comments are so impertinent

that I don’t wish to dignify them

(.with an answer

implacable

)adj.) incapable of being

appeased or mitigated (Watch

out: once you shun

Grandmother’s cooking, she is

totally implacable(.

impudent

)adj.) casually rude, insolent,

impertinent (The impudent

young woman looked her

teacher up and down and told

(.him he was hot

incisive

)adj.) clear, sharp, direct (The

discussion wasn’t going

anywhere until her incisive

comment allowed everyone to

(.see what the true issues were

indolent

)adj.) lazy (Why should my

indolent children, who can’t even

pick themselves up off the sofa

to pour their own juice, be

rewarded with a trip to Burger

(?King

inept

)adj.) not suitable or capable,

unqualified (She proved how

inept she was when she forgot

two orders and spilled a pint of

(.cider in a customer’s lap

infamy

)n.) notoriety, extreme ill repute

(The infamy of his crime will not

(.lessen as time passes

inhibit

)v.) to prevent, restrain, stop

(When I told you I needed the car

last night, I certainly never meant

to inhibit you from going out(.

innate

)adj.) inborn, native, inherent (His

incredible athletic talent is innate,

he never trains, lifts weights, or

(.practices

insatiable

)adj.) incapable of being satisfied

(My insatiable appetite for

blondes was a real problem on

(!my recent holiday in Japan

insular

)adj.) separated and narrow-

minded; tight-knit, closed off

(Because of the sensitive nature

of their jobs, those who work for

MI5 must remain insular and

generally only spend time with

(.each other

intrepid

)adj.) brave in the face of danger

(After scaling a live volcano prior

to its eruption, the explorer was

praised for his intrepid attitude(.

inveterate

)adj.) stubbornly established by

habit (I’m the first to admit that

I’m an inveterate cider drinker—I

(.drink four pints a day

/Part TWO

jubilant

)adj.) extremely joyful, happy (The

crowd was jubilant when the

firefighter carried the woman

(.from the flaming building

knell

)n.) the solemn sound of a bell,

often indicating a death (Echoing

throughout our village, the

funeral knell made the grey day

(.even more grim

lithe

)adj.) graceful, flexible, supple

(Although the dancers were all

outstanding, Joanna’s control of

her lithe body was particularly

(.impressive

lurid

)adj.) ghastly, sensational (Barry’s

story, in which he described a

character torturing his

neighbour's tortoise, was judged

too lurid to be published on the

(.English Library's website


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:20
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 7 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

maverick

)n.) an independent,

nonconformist person (John is a

real maverick and always does

(.things his own way

maxim

)n.) a common saying expressing

a principle of conduct (Ms.

Stone’s etiquette maxims are

both entertaining and

(.instructional

meticulous

)adj.) extremely careful with

details (The ornate needlework

in the bride’s gown was a

product of meticulous

(.handiwork

modicum

)n.) a small amount of something

(Refusing to display even a

modicum of sensitivity, Magda

announced her boss’s affair to

(.the entire office

morose

)adj.) gloomy or sullen (David’s

morose nature made him very

(.unpleasant to talk to

myriad

)adj.) consisting of a very great

number (It was difficult to decide

what to do on Saturday night

because the city presented us

with myriad possibilities for fun(.

nadir

)n.) the lowest point of

something (My day was boring,

but the nadir came when my

(.new car was stolen

nominal

)adj.) trifling, insignificant

(Because he was moving the

following week and needed to

get rid of his furniture more than

he needed money, Kim sold

everything for a nominal price(.

novice

)n.) a beginner, someone without

training or experience (Because

we were all novices at archery,

our instructor decided to begin

with the basics

nuance

)n.) a slight variation in meaning,

tone, expression (The nuances of

the poem were not obvious to

the casual reader, but the teacher

(.was able to point them out

oblivious

)adj.) lacking consciousness or

awareness of something

(Oblivious to the burning smell

emanating from the kitchen, my

father did not notice that the

rolls in the oven were burned

(.until much too late

obsequious

)adj.) excessively compliant or

submissive (Donald acted like

Susan’s servant, obeying her

every request in an obsequious

(.manner

obtuse

)adj.) lacking quickness of

sensibility or intellect (Political

opponents warned that the

prime minister’s obtuse

approach to foreign policy would

embroil the nation in mindless

(.war

panacea

)n.) a remedy for all ills or

difficulties (Doctors wish there

was a single panacea for every

(.disease, but sadly there is not

parody

)n.) a satirical imitation (A hush

fell over the classroom when the

teacher returned to find

Magdalena acting out a parody of

(.his teaching style

penchant

)n.) a tendency, partiality,

preference (Fiona’s dinner

parties quickly became

monotonous on account of her

penchant for Indian dishes(.

perusal

)n.) a careful examination, review

(The actor agreed to accept the

role after a three-month perusal

(.of the movie script

plethora

)n.) an abundance, excess (The

wedding banquet included a

plethora of oysters piled almost

(.three feet high


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:23
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 8 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

predilection

)n.) a preference or inclination

for something (James has a

predilection for eating toad in

(.the whole with tomato ketchup

quaint

)adj.) charmingly old-fashioned

(Mary was delighted by the

quaint bonnets she saw in

(.Romania

rash

)adj.) hasty, incautious (It’s best

to think things over calmly and

thoroughly, rather than make

rash decisions(.

refurbish

)v.) to restore, clean up (After

being refurbished the old

Triumph motorcycle commanded

(.the handsome price of $6000

repudiate

)v.) to reject, refuse to accept

(Tom made a strong case for an

extension of his curfew, but his

mother repudiated it with a few

(.biting words

rife

)adj.) abundant (Surprisingly, the

teacher’s writing was rife with

(.spelling errors

salient

)adj.) significant, conspicuous

(One of the salient differences

between Alison and Helen is that

Alison is a couple of kilos

(.heavier

serendipity

)n.) luck, finding good things

without looking for them (In an

amazing bit of serendipity,

penniless Mark found a $50 bill

(.on the back seat of the bus

staid

)adj.) sedate, serious, self-

restrained (The staid butler never

changed his expression no

(.matter what happened

superfluous

)adj.) exceeding what is

necessary (Samantha had already

won the campaign so her

constant flattery of others was

superfluous(.

sycophant

)n.) one who flatters for self-gain

(Some see the people in the

cabinet as the Prime Minister’s

closest advisors, but others see

them as sycophants(.

taciturn

)adj.) not inclined to talk (Though

Magda never seems to stop

talking, her brother is quite

taciturn(.

truculent

)adj.) ready to fight, cruel (This

club doesn’t really attract the

dangerous types, so why was

that bouncer being so truculent(?

umbrage

)n.) resentment, offence (He

called me a lily-livered coward,

and I took umbrage at the insult(.

venerable

)adj.) deserving of respect

because of age or achievement

(The venerable High Court judge

had made several key rulings in

landmark cases throughout the

(.years

vex

)v.) to confuse or annoy (My

boyfriend vexes me by pinching

(.my bottom for hours on end

vociferous

)adj.) loud, boisterous (I’m tired

of his vociferous whining so I’m

(.breaking up with him


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:26
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 9 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

wanton

)adj.) undisciplined, lewd, lustful

(Joanna’s wanton demeanor

often made the frat guys next

(.door very excited

zenith

)n.) the highest point,

culminating point (I was too nice

to tell Emily that she had reached

the absolute zenith of her career

(.with that one top 10 hit of hers

منبع:‏

english2010.persianblog.ir/post/7

من همیشه ده تا ازینا میخونم تا یاد بگیرم...آخه دلم نمیخاد من تنها علاقمند ب زبان باشم تو کاروان...میخام خیلیا باشن تا علاقه نشون بدن

امیدوارم خوشتون اومده باشه..بدرود


شنبه 08 بهمن 1390 - 12:30
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
fatemeh آفلاینارسال‌ها : 47
عضویت: 5 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 38
تشکر شده : 18
پاسخ : 10 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

mer30 . Vali man hoselashono nadaram


امضای کاربر :
من منتظرت شدم ولي در نزدي

بر زخم دلم گل معطر نزدي

گفتي كه اگر شود مي آيم اما

مرد اين دل و آخرش به او سر نزدي
شنبه 08 بهمن 1390 - 12:41
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از fatemeh به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: emeraldthunder /
ارسال پاسخ
پرش به انجمن :

theme designed for MyBB | RTL by MyBBIran.com