تبلیغات در اینترنتclose
۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

زمان جاری : چهارشنبه 09 بهمن 1398 - 6:33 قبل از ظهر
نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 1144
نویسنده پیام
emeraldthunder آفلاین


ارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.
بنام حق


100ﻟﻐﺖ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺩﺍﻧﺶ
ﻭﺍﮊﮔﺎنی

واسه اینکه بیشتر کمک بشه من توضیحاتشونو انگلیسی گذاشم

aberration,
and Poland have not won a
.(World Cup since
abhor
)v.) to hate, detest (Because he
always wound up getting hit in
the head when he tried to play
cricket, Marcin began to abhor
.(the sport
acquiesce
)v.) to agree without protesting
(Though Mr. Pospieszny wanted
to stay outside and work in his
garage, when his wife told him
that he had better come in to
dinner, he acquiesced to her
(.demands
alacrity
)n.) eagerness, speed (For some
reason, Simon loved to help his
girlfriend whenever he could, so
when his girlfriend asked him to
set the table he did so with
alacrity(.
amiable
)adj.) friendly (An amiable fellow,
Neil got along with just about
(.everyone
appease
)v.) to calm, satisfy (When Jerry
cries, his mother gives him
chocolate to appease him(.
arcane
)adj.) obscure, secret, known only
by a few (The professor is an
expert in arcane Kashubian
(.literature
avarice
)n.) excessive greed (The
banker’s avarice led him to
amass an enormous personal
(.fortune
brazen
)adj.) excessively bold,

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:12
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh &
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 1 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

brusque
)adj.) short, abrupt, dismissive
(Simon’s brusque manner
sometimes offends his
(.colleagues
cajole
)v.) to urge, coax (Magda's
friends cajoled her into drinking
(.too much
callous
)adj.) harsh, cold, unfeeling (The
murderer’s callous lack of
(.remorse shocked the jury
candor
)n.) honesty, frankness (We were
surprised by the candor of the
politician’s speech because she is
(.usually rather evasive
chide
)v.) to voice disapproval (Hania
chided Gregory for his vulgar
(.habits and sloppy appearance
circumspect
)adj.) cautious (Though I
promised Marta’s father I would
bring her home promptly by
midnight, it would have been
more circumspect not to have
(.specified a time
clandestine
)adj.) secret (Announcing to her
boyfriend that she was going to
the library, Maria actually went to
meet George for a clandestine
(.liaison
coerce
)v.) to make somebody do
something by force or threat
(The court decided that David
Beckham did not have to honor
the contract because he had
been coerced into signing it(.
coherent
)adj.) logically consistent,
intelligible (William could not
figure out what Harold had seen
because he was too distraught
to deliver a coherent statement(.

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:13
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 2 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.
(.
complacency
)n.) self-satisfied ignorance of
danger (Simon tried to shock his
friends out of their complacency
by painting a frightening picture
(.of what might happen to them
confidant
)n.) a person entrusted with
secrets (Shortly after we met, he
became my chief confidant(.
connive
)v.) to plot, scheme (She connived
to get me to give up my plans to
(.start up a new business
cumulative
)adj.) increasing, building upon
itself (The cumulative effect of
hours spent using the World
English website was a vast
improvement in his vocabulary
(.and general level of English
debase
)v.) to lower the quality or esteem
of something (The large raise
that he gave himself debased his
(.motives for running the charity
decry
)v.) to criticize openly (Andrzej
Lepper, the leader of the Polish
Self Defence party decried the
(.appaling state of Polish roads
deferential
)adj.) showing respect for
another’s authority (Donata is
always excessively deferential to
(.any kind of authority figure
demure
)adj.) quiet, modest, reserved
(Though everyone else at the
party was dancing and going
crazy, she remained demure(.
deride
)v.) to laugh at mockingly, scorn
(The native speaker often
derided the other teacher’s
(.accent
despot
)n.) one who has total power and
rules brutally (The despot issued
a death sentence for anyone
(.who disobeyed his laws
diligent
)adj.) showing care in doing
one’s work (The diligent
researcher made sure to double
(.check her measurements

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:15
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 3 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

elated
)adj.) overjoyed, thrilled (When he
found out he had won the
lottery, the postman was elated(.
eloquent
)adj.) expressive, articulate,
moving (The best man gave such
an eloquent speech that most
(.guests were crying
embezzle
)v.) to steal money by falsifying
records (The accountant was
fired for embezzling €10,000 of
(.the company’s funds
empathy
)n.) sensitivity to another’s
feelings as if they were one’s
own (I feel such empathy for my
(!dog when she’s upset so am I
enmity
)n.) ill will, hatred, hostility (John
and Scott have clearly not
forgiven each other, because the
enmity between them is obvious
(.to anyone in their presence
erudite
)adj.) learned (My English teacher
is such an erudite scholar that he
has translated some of the most
difficult and abstruse Old English
(.poetry
extol
)v.) to praise, revere (Kamila
extolled the virtues of a
vegetarian diet to her meat-
(.loving boyfriend
fabricate
)v.) to make up, invent (When I
arrived an hour late to class, I
fabricated some excuse about
my car breaking down on the
(.way to work
feral
)adj.) wild, savage (That beast
looks so feral that I would fear
(.being alone with it
flabbergasted
)adj.) astounded (Whenever I
read an Agatha Christie mystery
novel, I am always flabbergasted
when I learn the identity of the
(.murderer

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:17
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 4 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

elated
)adj.) overjoyed, thrilled (When he
found out he had won the
lottery, the postman was elated(.
eloquent
)adj.) expressive, articulate,
moving (The best man gave such
an eloquent speech that most
(.guests were crying
embezzle
)v.) to steal money by falsifying
records (The accountant was
fired for embezzling €10,000 of
(.the company’s funds
empathy
)n.) sensitivity to another’s
feelings as if they were one’s
own (I feel such empathy for my
(!dog when she’s upset so am I
enmity
)n.) ill will, hatred, hostility (John
and Scott have clearly not
forgiven each other, because the
enmity between them is obvious
(.to anyone in their presence
erudite
)adj.) learned (My English teacher
is such an erudite scholar that he
has translated some of the most
difficult and abstruse Old English
(.poetry
extol
)v.) to praise, revere (Kamila
extolled the virtues of a
vegetarian diet to her meat-
(.loving boyfriend
fabricate
)v.) to make up, invent (When I
arrived an hour late to class, I
fabricated some excuse about
my car breaking down on the
(.way to work
feral
)adj.) wild, savage (That beast
looks so feral that I would fear
(.being alone with it
flabbergasted
)adj.) astounded (Whenever I
read an Agatha Christie mystery
novel, I am always flabbergasted
when I learn the identity of the
(.murderer

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:17
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 5 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

forsake
)v.) to give up, renounce (I won't
forsake my conservative
(.principles
fractious
)adj.) troublesome or irritable
(Although the child insisted he
wasn’t tired, his fractious
behaviour - especially his
decision to crush his jam
sandwiches all over the floor -
convinced everyone present that
(.it was time to put him to bed
furtive
)adj.) secretive, sly (Claudia’s
placement of her drugs in her
sock drawer was not as furtive
as she thought, as the sock
drawer is the first place most
(.parents look
gluttony
)n.) overindulgence in food or
drink (Helen’s fried chicken tastes
so divine, I don’t know how
anyone can call gluttony a sin(.
gratuitous
)adj.) uncalled for, unwarranted
(Every evening the guy at the fish
and chip shop gives me a
gratuitous helping of vinegar(.
haughty
)adj.) disdainfully proud (The
superstar’s haughty dismissal of
her co-stars will backfire on her
(.someday
hypocrisy
)n.) pretending to believe what
one does not (Once the politician
began passing legislation that
contradicted his campaign
promises, his hypocrisy became
(.apparent
impeccable
)adj.) exemplary, flawless (If your
grades were as impeccable as
your brother’s, then you too
would receive a car for a
(.graduation present
impertinent
)adj.) rude, insolent (Most of your
comments are so impertinent
that I don’t wish to dignify them
(.with an answer
implacable
)adj.) incapable of being
appeased or mitigated (Watch
out: once you shun
Grandmother’s cooking, she is
totally implacable(.

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:19
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 6 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

impertinent
)adj.) rude, insolent (Most of your
comments are so impertinent
that I don’t wish to dignify them
(.with an answer
implacable
)adj.) incapable of being
appeased or mitigated (Watch
out: once you shun
Grandmother’s cooking, she is
totally implacable(.
impudent
)adj.) casually rude, insolent,
impertinent (The impudent
young woman looked her
teacher up and down and told
(.him he was hot
incisive
)adj.) clear, sharp, direct (The
discussion wasn’t going
anywhere until her incisive
comment allowed everyone to
(.see what the true issues were
indolent
)adj.) lazy (Why should my
indolent children, who can’t even
pick themselves up off the sofa
to pour their own juice, be
rewarded with a trip to Burger
(?King
inept
)adj.) not suitable or capable,
unqualified (She proved how
inept she was when she forgot
two orders and spilled a pint of
(.cider in a customer’s lap
infamy
)n.) notoriety, extreme ill repute
(The infamy of his crime will not
(.lessen as time passes
inhibit
)v.) to prevent, restrain, stop
(When I told you I needed the car
last night, I certainly never meant
to inhibit you from going out(.
innate
)adj.) inborn, native, inherent (His
incredible athletic talent is innate,
he never trains, lifts weights, or
(.practices
insatiable
)adj.) incapable of being satisfied
(My insatiable appetite for
blondes was a real problem on
(!my recent holiday in Japan
insular
)adj.) separated and narrow-
minded; tight-knit, closed off
(Because of the sensitive nature
of their jobs, those who work for
MI5 must remain insular and
generally only spend time with
(.each other
intrepid
)adj.) brave in the face of danger
(After scaling a live volcano prior
to its eruption, the explorer was
praised for his intrepid attitude(.
inveterate
)adj.) stubbornly established by
habit (I’m the first to admit that
I’m an inveterate cider drinker—I
(.drink four pints a day
/Part TWO
jubilant
)adj.) extremely joyful, happy (The
crowd was jubilant when the
firefighter carried the woman
(.from the flaming building
knell
)n.) the solemn sound of a bell,
often indicating a death (Echoing
throughout our village, the
funeral knell made the grey day
(.even more grim
lithe
)adj.) graceful, flexible, supple
(Although the dancers were all
outstanding, Joanna’s control of
her lithe body was particularly
(.impressive
lurid
)adj.) ghastly, sensational (Barry’s
story, in which he described a
character torturing his
neighbour's tortoise, was judged
too lurid to be published on the
(.English Library's website

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:20
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 7 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

maverick
)n.) an independent,
nonconformist person (John is a
real maverick and always does
(.things his own way
maxim
)n.) a common saying expressing
a principle of conduct (Ms.
Stone’s etiquette maxims are
both entertaining and
(.instructional
meticulous
)adj.) extremely careful with
details (The ornate needlework
in the bride’s gown was a
product of meticulous
(.handiwork
modicum
)n.) a small amount of something
(Refusing to display even a
modicum of sensitivity, Magda
announced her boss’s affair to
(.the entire office
morose
)adj.) gloomy or sullen (David’s
morose nature made him very
(.unpleasant to talk to
myriad
)adj.) consisting of a very great
number (It was difficult to decide
what to do on Saturday night
because the city presented us
with myriad possibilities for fun(.
nadir
)n.) the lowest point of
something (My day was boring,
but the nadir came when my
(.new car was stolen
nominal
)adj.) trifling, insignificant
(Because he was moving the
following week and needed to
get rid of his furniture more than
he needed money, Kim sold
everything for a nominal price(.
novice
)n.) a beginner, someone without
training or experience (Because
we were all novices at archery,
our instructor decided to begin
with the basics
nuance
)n.) a slight variation in meaning,
tone, expression (The nuances of
the poem were not obvious to
the casual reader, but the teacher
(.was able to point them out
oblivious
)adj.) lacking consciousness or
awareness of something
(Oblivious to the burning smell
emanating from the kitchen, my
father did not notice that the
rolls in the oven were burned
(.until much too late
obsequious
)adj.) excessively compliant or
submissive (Donald acted like
Susan’s servant, obeying her
every request in an obsequious
(.manner
obtuse
)adj.) lacking quickness of
sensibility or intellect (Political
opponents warned that the
prime minister’s obtuse
approach to foreign policy would
embroil the nation in mindless
(.war
panacea
)n.) a remedy for all ills or
difficulties (Doctors wish there
was a single panacea for every
(.disease, but sadly there is not
parody
)n.) a satirical imitation (A hush
fell over the classroom when the
teacher returned to find
Magdalena acting out a parody of
(.his teaching style
penchant
)n.) a tendency, partiality,
preference (Fiona’s dinner
parties quickly became
monotonous on account of her
penchant for Indian dishes(.
perusal
)n.) a careful examination, review
(The actor agreed to accept the
role after a three-month perusal
(.of the movie script
plethora
)n.) an abundance, excess (The
wedding banquet included a
plethora of oysters piled almost
(.three feet high

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:23
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 8 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.

predilection
)n.) a preference or inclination
for something (James has a
predilection for eating toad in
(.the whole with tomato ketchup
quaint
)adj.) charmingly old-fashioned
(Mary was delighted by the
quaint bonnets she saw in
(.Romania
rash
)adj.) hasty, incautious (It’s best
to think things over calmly and
thoroughly, rather than make
rash decisions(.
refurbish
)v.) to restore, clean up (After
being refurbished the old
Triumph motorcycle commanded
(.the handsome price of $6000
repudiate
)v.) to reject, refuse to accept
(Tom made a strong case for an
extension of his curfew, but his
mother repudiated it with a few
(.biting words
rife
)adj.) abundant (Surprisingly, the
teacher’s writing was rife with
(.spelling errors
salient
)adj.) significant, conspicuous
(One of the salient differences
between Alison and Helen is that
Alison is a couple of kilos
(.heavier
serendipity
)n.) luck, finding good things
without looking for them (In an
amazing bit of serendipity,
penniless Mark found a $50 bill
(.on the back seat of the bus
staid
)adj.) sedate, serious, self-
restrained (The staid butler never
changed his expression no
(.matter what happened
superfluous
)adj.) exceeding what is
necessary (Samantha had already
won the campaign so her
constant flattery of others was
superfluous(.
sycophant
)n.) one who flatters for self-gain
(Some see the people in the
cabinet as the Prime Minister’s
closest advisors, but others see
them as sycophants(.
taciturn
)adj.) not inclined to talk (Though
Magda never seems to stop
talking, her brother is quite
taciturn(.
truculent
)adj.) ready to fight, cruel (This
club doesn’t really attract the
dangerous types, so why was
that bouncer being so truculent(?
umbrage
)n.) resentment, offence (He
called me a lily-livered coward,
and I took umbrage at the insult(.
venerable
)adj.) deserving of respect
because of age or achievement
(The venerable High Court judge
had made several key rulings in
landmark cases throughout the
(.years
vex
)v.) to confuse or annoy (My
boyfriend vexes me by pinching
(.my bottom for hours on end
vociferous
)adj.) loud, boisterous (I’m tired
of his vociferous whining so I’m
(.breaking up with him

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:26
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
emeraldthunder آفلاینارسال‌ها : 578
عضویت: 3 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 154
تشکر شده : 142
پاسخ : 9 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.
wanton
)adj.) undisciplined, lewd, lustful
(Joanna’s wanton demeanor
often made the frat guys next
(.door very excited
zenith
)n.) the highest point,
culminating point (I was too nice
to tell Emily that she had reached
the absolute zenith of her career
(.with that one top 10 hit of hers

منبع:‏

english2010.persianblog.ir/post/7

من همیشه ده تا ازینا میخونم تا یاد بگیرم...آخه دلم نمیخاد من تنها علاقمند ب زبان باشم تو کاروان...میخام خیلیا باشن تا علاقه نشون بدن

امیدوارم خوشتون اومده باشه..بدرود

شنبه 08 بهمن 1390 - 12:30
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از emeraldthunder به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: fatemeh /
fatemeh آفلاینارسال‌ها : 47
عضویت: 5 /11 /1390
سن: 19
تشکرها : 38
تشکر شده : 18
پاسخ : 10 RE ۱۰۰ لغت مفید برای بهبودی دانش واژگانی انگلیسی.
mer30 . Vali man hoselashono nadaram

امضای کاربر :
من منتظرت شدم ولي در نزدي

بر زخم دلم گل معطر نزدي

گفتي كه اگر شود مي آيم اما

مرد اين دل و آخرش به او سر نزدي
شنبه 08 بهمن 1390 - 12:41
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
تشکر شده: 1 کاربر از fatemeh به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: emeraldthunder /
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :

theme designed for MyBB | RTL by MyBBIran.com